Schriftelijke Vragen

Den Haag, 8 augustus 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de
volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

1) Bent u bekend met het bericht dat de islamitische haatsjeik Fawaz Jneid ondanks een verbod toch weer actief is in Den Haag om islam te zaaien en sharia te oogsten? (*)

2) Is het college bekend met het feit dat de islamitische stichting Qanitoen tevens als moskee fungeert? Zo ja, sinds wanneer is de gemeente hiervan op de hoogte?

3) Is het college zich ervan bewust dat aan de omwonenden van deze illegale moskee nadrukkelijk is beloofd dat er in de Cillierstraat geen moskee zou komen?

4) Wanneer gaat het college deze illegale moskee die zich voordoet als een islamitische stichting sluiten? Indien niet, waarom niet?

5) Is het college van plan om het verbod voor de islamitische haatzaaier Fawaz Jneid ook daadwerkelijk te handhaven? Zo ja, hoe is het mogelijk dat deze haatzaaier nog steeds vrijelijk zijn islamitische haat kan spuwen in onze stad?

6) Bent u met de PVV van mening dat islamitische stichtingen zich dikwijls schuldig maken aan praktijken die in strijd zijn met het bestaansrecht van deze zogenaamde stichtingen? Zo ja, wat gaat het college hiertegen doen?

7) Zijn er in Den Haag meer illegale moskeeën die zich voordoen als islamitische stichtingen?
Zo ja, is het college van plan hier direct een einde aan te maken?
Graag een gemotiveerd antwoord.

(*) http://www.telegraaf.nl/binnenland/28868040/__Haatsjeik_toch_in_Den_Haag__.html

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Karen Gerbrands

Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5586163/1/RIS297639%20Beantwoording%20sv%20%27Haatsjeik%20toch%20actief%20in%20Den%20Haag%27