De gemeenteraad van Den Haag op 17 december 2015 in vergadering bijeen ter bespreking van de mondelinge vragen over raadsmededeling ‘RM 381’ voortgang huisvesting statushouders.

Constaterende dat:
- het college van B&W in 2016 2100 statushouders wil huisvesten;
- het college het pand aan de Anna van Hannoverstraat 4 na 1 januari gereed wil maken voor huisvesting van honderden statushouders.

Read More

De gemeenteraad van Den Haag op 26 november 2015 in vergadering bijeen ter bespreking van het voorstel van het presidium inzake wensen en bedenkingen ten aanzien van prestatieafspraken corporaties.

Constaterende dat:
- het college in de prestatieafspraken onder hoofdstuk 5.1 het volgende aangeeft: “De gemeente zet zich in voor het creëren van werkgelegenheid voor Hagenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt. Corporaties leveren hier een bijdrage aan.” En “De gezamenlijke inzet op werkgelegenheid en dagbesteding houdt rekening met eventuele prioriteiten van corporaties voor inzet in specifieke wijken of buurten en voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met
een beperking of statushouders.”

Read More

De gemeenteraad van Den Haag op 26 november 2015 in vergadering bijeen ter bespreking van het voorstel van het presidium inzake wensen en bedenkingen ten aanzien van prestatieafspraken corporaties.

Constaterende dat:
- het college in de Volkshuisvestelijke Agenda aangeeft statushouders binnen 4 weken een woning te willen aanbieden;
- het versneld aanbieden van een woning aan statushouders onderdeel is van de prestatieafspraken.

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube