SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 07-12-2017

Onderwerp: Strakke handhaving wettelijke taaleis in Den Haag!

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht: ‘Nederlands cruciaal bij vinden van werk – Van Ark wil dat gemeenten wet uitvoeren’?1

2. Bent u bekend met de WETTELLIJKE taaleis en bent u er van doordrongen dat deze bewust niet wordt nageleefd door uw collega-wethouder SWWS? Zo ja, wat vindt u daarvan?

3. Hoeveel inwoners van Den Haag ontvangen op dit moment een bijstandsuitkering?

4. Kunt u aangeven hoeveel allochtonen en autochtonen in Den Haag een bijstandsuitkering ontvangen? Indien u voornemens bent om deze vraag weer te beantwoorden met de dooddoener dat dit niet geregistreerd wordt op gemeentelijk niveau: bent u bereid deze registratie per direct op te starten of gaat u stug door met het voeren van uw struisvogelpolitiek?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 08-11-2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Klopt het dat er een beginseluitspraak is aangevraagd inzake een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe moskee en internaat met logeerfunctie aan de Delftselaan 42?1
2. Bent u bekend met de schokkende en zorgwekkende berichtgeving over moskee-internaten?2
3. Is het u bekend dat de islam een homofobe, antisemitische, gewelddadige maar ook vrouwonvriendelijke ideologie is? Zo neen, bent u bereid om uw huiswerk te doen en u zich hierin te verdiepen alvorens een beginseluitspraak te doen?
4. Wat vindt u ervan dat de islam zo welig tiert in onze stad dat er nu een verzoek ligt tot een moskee-internaat in onze stad waardoor straks nog meer kinderen van jongs af aan worden blootgesteld aan een haatideologie?3
5. Wat is uw standpunt t.a.v. islamitische internaten in Nederland en in onze stad in het algemeen?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 12 juli 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Kunt u bevestigen dat de wethouder SWDC de omwonenden van de huisvestingslocatie voor 40 statushouders aan het Oosteinde tijdens de recent georganiseerde bewonersbijeenkomst heeft voorgehouden dat er nog geen schetsen en/of tekeningen zijn van het woongebouw dat in hun achtertuin komt? Zo neen, waarom niet?

2. Kunt u aan de PVV en de omwonenden uitleggen waarom de wethouder de bewoners voorliegt aangezien de tekeningen/impressies van het gebouw gewoon op de website van de bouwer gepubliceerd staan?* Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u zich voorstellen dat de omwonenden zich bedonderd en voorgelogen voelen?

3. Kunt u aan de hardwerkende inwoners van Den Haag uitleggen dat u nu weer kiest voor het bouwen van gloednieuwe, zeer luxe uitziende woningen speciaal voor statushouders terwijl er voor de eigen inwoners een wachtlijst is van vele jaren? Zo neen, waarom niet?

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube