SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 5 april 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht “Vechtpartij bij Turks referendum Den Haag”?*

2. Kunt u aangeven wat de oorzaak van deze vechtpartij was? Wat zegt deze vechtpartij over het democratische gehalte van de stemming over dit referendum?

3. Wat zijn de kosten die de gemeente gemaakt heeft voor het mogelijk maken van het stemmen op deze manier, inclusief de kosten voor bewegwijzering in het Turks en de beveiliging? Had er niet gewoon schriftelijk gestemd kunnen worden voor dit referendum, dat tot doel heeft van Turkije een dictatuur te maken?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 28 maart 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht: “Gehandicapte Thierry strijdt tegen gemeente Den Haag om verplichte keuring: ‘Het is onzin!’”[1]

Voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart volstaat in Leidschendam-Voorburg een verklaring van de huisarts. Den Haag eist een keuring van de GGD à €172,-.

2. Kunt u uiteenzetten welke regels en vereisten er in Den Haag gelden rondom het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart, waaronder de (her)keuringen, en welke kosten hieraan verbonden zijn voor de aanvrager? Zo neen, waarom niet?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Onderwerp:

Den Haag, 21 maart 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.


1. Klopt het dat er in de brede buurtschool Kleurrijk te Den Haag op 29 maart a.s. een voorlichting gepland staat over opvoeden en radicalisering door Jamal Ahajjaj?[i]

2. Klopt het dat deze voorlichting georganiseerd wordt door Stichting Mooi en dat deze organisatie subsidie ontvangt van de gemeente Den Haag? Zo ja, hoeveel en hoeveel geld kost deze bijeenkomst de Haagse belastingbetaler?

3. Is het u bekend dat aanhangers van het salafisme een terugkeer naar de zuivere islam ten tijde van de profeet Mohammed nastreven en dat Jamal Ahajjaj zichzelf beschouwt als aanhanger van de zuivere islam?[ii] Zo ja, acht u het in het termen van integratie en assimilatie wenselijk dat een islamitische prediker die de zuivere islam voorstaat Haagse ouders gaat vertellen over opvoeden en radicalisering?

Read More

poster-klein-verkiezingen

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube