SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 12 juli 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Kunt u bevestigen dat de wethouder SWDC de omwonenden van de huisvestingslocatie voor 40 statushouders aan het Oosteinde tijdens de recent georganiseerde bewonersbijeenkomst heeft voorgehouden dat er nog geen schetsen en/of tekeningen zijn van het woongebouw dat in hun achtertuin komt? Zo neen, waarom niet?

2. Kunt u aan de PVV en de omwonenden uitleggen waarom de wethouder de bewoners voorliegt aangezien de tekeningen/impressies van het gebouw gewoon op de website van de bouwer gepubliceerd staan?* Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u zich voorstellen dat de omwonenden zich bedonderd en voorgelogen voelen?

3. Kunt u aan de hardwerkende inwoners van Den Haag uitleggen dat u nu weer kiest voor het bouwen van gloednieuwe, zeer luxe uitziende woningen speciaal voor statushouders terwijl er voor de eigen inwoners een wachtlijst is van vele jaren? Zo neen, waarom niet?

Donderdag 6 juli vond er weer een Raadsvergadering plaats. Hieronder kun je de standpunten van de PVV teruglezen.

Mondelinge vragen PVV over Herontwikkeling Vitalizee/Legoland
Op initiatief van de PVV is er gesproken over de ontwikkeling van Legoland op Scheveningen. De PVV is groot voorstander van de komst van Legoland naar de badplaats, maar vindt wel het proces in de juiste volgorde doorlopen moet worden. Het college liet de Raad onlangs weten dat het bedrijf achter Legoland later dan voorzien een besluit zou nemen, maar dat de gemeente door zou gaan met de ontwikkeling. De PVV is van mening dat de gemeente geen onomkeerbare stappen moet zetten tot er een definitief ‘ja’ is van de aandeelhouders. De PVV is tegen het stukslaan van belastinggeld. De PVV-motie die het college oproept om pas op de plaats te maken, kreeg steun van de gehele Raad.

Tweeminutendebat Juliana van Stolberglaan 148
Vorige week kwam de ontwikkelaar die op de plek van het voormalige TNO-gebouw vier woontorens wil bouwen met een aangepast plan. De woontorens worden, na hevig verzet van de omwonenden, minder hoog en ook komen er minder woningen. De PVV heeft altijd aan de kant van de bewoners gestaan. Wij zijn dan ook blij dat het aangepaste plan dat door de bewoners gesteund wordt ook door de gemeenteraad omarmd wordt.

Donderdag 29 juni vond er weer een Raadsvergadering plaats. Hieronder kun je de standpunten van de PVV teruglezen.

Tweeminutendebat over Hobbemaplein
De gemeente heeft in 2015 budget beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Hobbemaplein. Recent is gebleken dat een integraal herinrichtingsplan voor het Hobbemaplein, waarbij spoor- en haltewerkzaamheden worden meegenomen, op korte termijn niet realiseerbaar is. De PVV heeft tijdens de commissiebehandeling een efficiënte herinrichting van het plein bepleit. In de Raad hebben we daarom voor de motie gestemd die verzoekt om een integraal plan om tot een verbetering van de verkeerssituatie op en rondom het Hobbemaplein te komen. Daarnaast heeft de PVV de motie gesteund die oproept om geen onomkeerbare stappen te nemen die t.z.t. een ondergrondse tramlijn onmogelijk maken.

Woonvisie Den Haag - Woonvisie Haaglanden
In de woonvisie zet het college van burgemeester en wethouders de door hen gewenste ontwikkelingen op het terrein van het wonen voor de middellange termijn uiteen. Het college verwacht een groei van de Haagse bevolking van 526.000 naar 557.000/591.000 inwoners in 2030. Het college wil daarom maar liefst 50.000 woningen realiseren tot 2040. Dit betekent een forse verdichting van de stad en meer hoogbouw.

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube