De PVV in de Haagse gemeenteraad wil dat langdurige bijstandsgerechtigden door de gemeente worden aangespoord om te gaan werken in het Westland. Dit stelt de partij in reactie op berichten dat er de komende jaren minder Polen naar het Westland zouden komen om te werken. Volgens de PVV zorgt een dergelijke aanpak voor drie voordelen: minder werkloosheid, minder uitkeringen en minder arbeidsmigratie. In het Westland is vraag naar arbeid en in Den Haag zitten bijna 20.000 mensen in de bijstand.

PVV-raadslid Elias van Hees wijst op de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de bijstand: “als 160 op de 1000 mensen in de Schilderswijk een bijstandsuitkering ontvangt rijst de vraag waarom daar de koffiehuizen vol zitten met mensen die niets mankeren, maar niet willen werken? Bijstandsgerechtigden hebben een wettelijke plicht om aangeboden werk te aanvaarden, mee te werken aan ondersteuning van de gemeente en ze mogen door verkeerd gedrag het krijgen van werk niet belemmeren. De tijd van PvdA-pamperen moet dus tot het verleden behoren, evenals dat winterslapen in de bijstand! Hoe kun je van mensen verwachten dat ze überhaupt weer aan de slag gaan als je ze als gemeente nooit aanspreekt op hun verplichtingen en hierop handhaaft?”

In 2012 faalde een project om werklozen in het Westland aan de slag te helpen. Dit komt volgens de Haagse PVV omdat niet direct maximaal werd gekort op de bijstand en omdat er niet genoeg gehandhaafd is op werkweigering en mensen die het krijgen van werk moedwillig hebben belemmerd. Volgens de partij moet de bijstand volledig worden opgeschort als mensen geen gehoor geven aan hun verplichtingen en is dit gegeven alleen al voldoende om bijstandsgerechtigden te activeren. De PVV wijst erop dat bijstandsgerechtigden verplicht zijn gemeentelijke orders op te volgen en dat momenteel al wettelijk direct maximaal 3 maanden kan worden gekort op de bijstand.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 22 november 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:

1. Bent u bekend met het bericht “De Polen vinden het welletjes in het Westland”* en hoeveel mensen die in 2012 door de gemeente zijn gekort ontvangen inmiddels weer een bijstandsuitkering**?

2. Bent u bereid opnieuw een gang langs langdurige bijstandsontvangers te maken, aangezien zij een wettelijke plicht hebben om:

a. Aangeboden werk te aanvaarden;
b. Mee te werken aan ondersteuning die de gemeente oplegt;
c. Het krijgen van werk niet mogen belemmeren door verkeerd gedrag;
d. Kennis en vaardigheden te behouden en te verkrijgen, noodzakelijk voor het naar vermogen verkrijgen, aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid?

Zo nee, waarom niet?

3. Heeft u tijdens deze collegeperiode gehandhaafd op de in vraag 2 genoemde criteria en de andere verplichtingen die zijn verankerd in de Participatiewet (Artikel 18 lid 4)? Zo ja, in hoeverre en hoeveel mensen zijn gekort op hun uitkering, in welke mate en hoe lang?

4. Bent u het met ons eens dat er bijvoorbeeld in de Schilderswijk een enorm aantal mensen “winterslaapt” in de bijstand, en dat zij zo snel mogelijk aan de slag zouden moeten? Zo ja, hoe gaat u dit regelen? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u het met ons eens dat indien de uitkering direct 100% gekort wordt in de 1e maand, en wellicht de 2e en 3e maand zoals wettelijk mogelijk is, het project “Westland Werkt” tot betere resultaten had geleid in plaats van achteraf pas ingrijpen? Zo nee, waarom niet?

6. Hoeveel bijstandsgeld kan de gemeente naar schatting besparen als werken in het Westland als “algemeen geaccepteerde arbeid” wordt opgelegd aan langdurig bijstandsgerechtigden?

7. Deelt u onze mening dat het nog steeds de moeite waard is om vraag naar arbeid in het Westland te koppelen aan het enorme aanbod langdurige werklozen in Den Haag, te meer omdat er dan minder bijstand hoeft te worden uitgekeerd en mensen hun verdiende geld investeren in deze stad? Zo ja, bent u bereid een nieuwe pilot op te zetten waarbij tevens actief door de gemeente wordt gemonitord hoe aangeboden werk aanvaard en behouden wordt, zoals wettelijk verplicht, terwijl onwelwillende werkweigeraars direct 3 maanden hun bijstand gekort zien? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Elias van Hees

* www.nos.nl/artikel/2143893-de-polen-vinden-het-welletjes-in-het-westland.html
** http://www.omroepwest.nl/nieuws/1916239/Slechts-19-mensen-uit-bijstand-in-de-kassen & www.omroepwest.nl/nieuws/1928941/32-Hagenaars-de-klos-na-weigeren-werk-in-Westland
*** www.rijnmond.nl/nieuws/91079/Uitkering-werkonwilligen-een-maand-stopgezet

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube