Donderdag 29 juni vond er weer een Raadsvergadering plaats. Hieronder kun je de standpunten van de PVV teruglezen.

Tweeminutendebat over Hobbemaplein
De gemeente heeft in 2015 budget beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Hobbemaplein. Recent is gebleken dat een integraal herinrichtingsplan voor het Hobbemaplein, waarbij spoor- en haltewerkzaamheden worden meegenomen, op korte termijn niet realiseerbaar is. De PVV heeft tijdens de commissiebehandeling een efficiënte herinrichting van het plein bepleit. In de Raad hebben we daarom voor de motie gestemd die verzoekt om een integraal plan om tot een verbetering van de verkeerssituatie op en rondom het Hobbemaplein te komen. Daarnaast heeft de PVV de motie gesteund die oproept om geen onomkeerbare stappen te nemen die t.z.t. een ondergrondse tramlijn onmogelijk maken.

Woonvisie Den Haag - Woonvisie Haaglanden
In de woonvisie zet het college van burgemeester en wethouders de door hen gewenste ontwikkelingen op het terrein van het wonen voor de middellange termijn uiteen. Het college verwacht een groei van de Haagse bevolking van 526.000 naar 557.000/591.000 inwoners in 2030. Het college wil daarom maar liefst 50.000 woningen realiseren tot 2040. Dit betekent een forse verdichting van de stad en meer hoogbouw.

De PVV is niet geheel negatief over de woonvisie, maar zolang dit soort visies bol blijven staan van duurzaamheidswaanzin, afwijkende parkeernormen voor woningen, 30%-normen voor sociale woningbouw en het vasthouden aan het huisvesten van statushouders met een urgentie is het voor de PVV onmogelijk om er mee in te stemmen. Wat de PVV betreft ligt de focus van de woonvisie verkeerd. Als het aan de PVV ligt, had de woonvisie gericht moeten zijn op het woongenot en de leefomgeving van het huidige aantal inwoners i.p.v. op groei van een al volle stad. De PVV heeft zich tijdens het debat tevens ingezet voor de bouw en het behoud van middeldure koop- en huurwoningen in de stad.

Vocht- en schimmelproblematiek - De PVV heeft zich tijdens het debat tevens hardgemaakt voor een aanpak tegen de al jaren durende vocht- en schimmelproblematiek in honderden Haagse sociale huurwoningen. De PVV heeft het college middels een motie verzocht om woningcorporaties in gebreke te stellen bij langdurig achterstallig onderhoud. Onze motie is met brede steun van de Raad aangenomen. Dat is goed nieuws voor bewoners!.

Debat over ADO
Als aanvrager van dit debat heeft de PVV wederom benadrukt dat de toekomst van ADO ernstig in gevaar is. Ook hebben wij onze onvrede uitgesproken over de beslissing van het college om op eigen houtje het prioriteitsaandeel op te geven en over het wanbeleid van de huidige directie onder aanvoering van de Chinese ambtenaar Manders. In plaats van dit wanbeleid aan te pakken, kan de directie gewoon vrolijk verder gaan met het in gevaar brengen van de toekomst van ADO. Er ligt nog steeds geen deugdelijke begroting en de kans is dan ook zeer aannemelijk dat de licentie van ADO in gevaar komt. De PVV heeft er dan ook op aangedrongen in de vorm van een viertal moties die wij samen met Groep de Mos hebben ingediend, om alles op alles te stellen om het prioriteitsaandeel weer in bezit te krijgen, juridische stappen te ondernemen tegen de huidige directie, een feitenrelaas te ontvangen van het college over welke stappen men precies heeft ondernomen om de toekomst van ADO te kunnen garanderen en onze steun uit te spreken voor het plan van Supportersvereniging Haagsche Bluf om een plaats toegewezen te krijgen binnen de RvC van ADO. Alle moties, op de aangehouden motie met betrekking tot het feitenrelaas na, zijn in stemming gebracht. De motie in relatie tot het prioriteitsaandeel en de motie om juridische stappen tegen de huidige directie in gang te zetten, konden echter tot onze teleurstelling niet rekenen op voldoende steun. De motie om steun uit te spreken voor een zetel in de RVC voor de Supportersvereniging Haagsche Bluf werd gelukkig met brede steun aangenomen.

Programmarekening 2016
Met de programmarekening 2016 legt het college verantwoording af over de realisatie van het beleid in 2016. De PVV heeft het college tijdens de voorafgaande commissievergadering kritisch bevraagd over haar inzet, de (niet) behaalde resultaten en de kosten. Het moge duidelijk zijn dat de PVV op vele punten een andere aanpak voorstaat dan de burgemeester en wethouders: het grote aantal werklozen en bijstandtrekkers, de komst van duizenden statushouders naar onze stad, de nauwe samenwerking met moskeeën en islamitische stichtingen/organisaties, enzovoorts.