SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 12 juli 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Kunt u bevestigen dat de wethouder SWDC de omwonenden van de huisvestingslocatie voor 40 statushouders aan het Oosteinde tijdens de recent georganiseerde bewonersbijeenkomst heeft voorgehouden dat er nog geen schetsen en/of tekeningen zijn van het woongebouw dat in hun achtertuin komt? Zo neen, waarom niet?

2. Kunt u aan de PVV en de omwonenden uitleggen waarom de wethouder de bewoners voorliegt aangezien de tekeningen/impressies van het gebouw gewoon op de website van de bouwer gepubliceerd staan?* Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u zich voorstellen dat de omwonenden zich bedonderd en voorgelogen voelen?

3. Kunt u aan de hardwerkende inwoners van Den Haag uitleggen dat u nu weer kiest voor het bouwen van gloednieuwe, zeer luxe uitziende woningen speciaal voor statushouders terwijl er voor de eigen inwoners een wachtlijst is van vele jaren? Zo neen, waarom niet?

4. Hoeveel kost het de belastingbetaler om deze luxe sociale woningbouw te realiseren? Graag een gespecificeerd overzicht.

5. Klopt het dat de omwonenden van de locatie Oosteinde tijdens in ieder geval één van de bewonersbijeenkomsten unaniem hebben aangegeven tegen de komst van een appartementencomplex met sociale huurwoningen te zijn op deze postzegellocatie? Zo ja, wat gaat het college doen met deze niet mis te verstane geluiden van de eigen inwoners?

6. Bent u bereid de huisvestingslocatie voor statushouders aan het Oosteinde per direct te schrappen? Zo neen, waarom niet?

Namens de Partij Voor de Vrijheid,

Willie Dille


* https://www.weboma.nl/nl/oosteinde

2017 07 12 Huisvesting statushouders Oosteinde

 

Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5615480/1/RIS297568%20Huisvesting%20statushouders%20aan%20het%20Oosteinde%20te%20Den%20Haag