SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 16-11-2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht: ‘Onderzoeker: “Gemeente houdt werkelijke bezoekersaantallen evenementen achter”’1?

2. Kunt u reageren op de bewering van de onderzoeker dat de door de evenementen-organisatoren gecommuniceerde cijfers niet overeenkomen met de werkelijkheid?

3. Controleert de gemeente de cijfers die door evenementen-organisatoren worden gecommuniceerd? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat houdt deze controle in?

4. Op basis van welke informatiebronnen communiceert het college, o.a. aan de gemeenteraad, over de bezoekersaantallen van evenementen? Is dit op basis van telefoongegevens, eigen schattingen, tellingen bij de deur, kaartverkoop, informatie van de organisatoren, enz.?

5. Kunt u aangeven waarom er voor deze methoden gekozen wordt?

6. Klopt het dat u in 2016 onderzoek heeft laten doen naar het aantal bezoekers van zestien evenementen op basis van mobiele telefoongegevens? Zo ja, bent u bereid dit onderzoek naar de Raad te sturen? Zo neen, waarom niet?

7. Kunt u een overzicht geven van de werkelijke bezoekersaantallen van alle gesubsidieerde evenementen in de periode 2014 t/m nu en per evenement de hoogte van de gemeentelijke subsidie aangeven?

8. Kunt u een overzicht geven van de door de gemeente en/of de evenementen-organisator gecommuniceerde bezoekersaantallen van alle gesubsidieerde evenementen in de periode 2014 t/m nu?

9. Kunt u het eventuele verschil in bezoekersaantallen verklaren?

10. Kunt u aangeven welke evenementen minder subsidie zouden hebben ontvangen als de werkelijke bezoekersaantallen zouden zijn gehanteerd? Zo ja, kunt u per evenement aangeven hoeveel dit zou hebben gescheeld? Zo neen, waarom niet?

11. Klopt het dat de gemeente een convenant getekend heeft waarmee ze (wettelijk) verplicht is de juiste cijfers te communiceren?

12. Bent u met de PVV van mening dat het werkelijke aantal bezoekers van door de gemeente gesubsidieerde evenementen transparant dienen te zijn? Zo ja, bent u bereid voortaan de werkelijke bezoekersaantallen te publiceren indien dat nu nog niet het geval is? Zo neen, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Andre Elissen

1 https://denhaagfm.nl/2017/11/15/egbert-oldenboom-gemeente-houdt-werkelijke-bezoekersaantallen-haagse-evenementen-achter/ 


Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6052424/1/RIS298429%20Beantwoording%20SV%20Gemeente%20houdt%20werkelijke%20bezoekersaantallen%20evenementen%20achter