SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 27-11-2017

Onderwerp: ‘Rechter: Gebiedsverbod omstreden imam Fawaz terecht opgelegd’

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht: ‘Rechter: Gebiedsverbod omstreden imam Fawaz terecht opgelegd’?1

2. Heeft u kennisgenomen van het oordeel van de rechtbank dat de gedragingen van Fawaz Jneid een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid?2 Zo ja, welke mogelijkheden geeft dit voor de gemeente om deze haatimam aan te pakken? Graag een uitgebreid overzicht.

Het gebiedsverbod dat in augustus door de minister is opgelegd aan haatimam Fawaz Jneid heeft een duur van slechts zes maanden en geldt alleen voor de Schilderswijk en de wijk Transvaal.

3. Kunt u aangeven hoe het gebiedsverbod gehandhaafd wordt? Zo neen, waarom niet?

4. Hoe vaak heeft haatimam Fawaz Jneid het gebiedsverbod tot op heden overtreden en welke consequenties heeft dat gehad?

5. Is haatimam Fawaz Jneid sinds het gebiedsverbod voor de Schilderswijk en de wijk Transvaal actief/aanwezig (geweest) in andere delen van Den Haag? Zo ja, (a) waar, (b) hoe vaak en (c) wat doet/deed hij op die plekken?

Het gebiedsverbod loopt over 3 maanden, in februari 2018, af.

6. Kan Fawaz Jneid, die volgens de rechter een gevaar voor de nationale veiligheid is, in februari 2018 weer vrij zijn gang gaan in onze stad? Zo ja, wat gaat u ondernemen om de inwoners van Den Haag tegen deze staatsgevaarlijke imam te beschermen na het aflopen van het gebiedsverbod?

7. Bent u met de PVV van mening dat iemand die volgens de rechter een gevaar is voor de nationale veiligheid niet in onze stad thuishoort? Zo ja, bent u bereid om er bij de minister van Justitie en Veiligheid op aan te dringen dat er voor haatimam Fawaz Jneid een gebiedsverbod komt voor héél Den Haag en dat hij Nederland moet worden uitgezet? Zo neen, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Karen Gerbrands

1 https://www.omroepwest.nl/nieuws/3551998/Rechter-Gebiedsverbod-omstreden-imam-Fawaz-terecht-opgelegd
2 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Gebiedsverbod-Imam-Fawaz-Jneid-terecht-opgelegd.aspx?pk_campaign=rssfeed&pk_medium=rssfeed&pk_source=Nieuws-van-de-rechtbank-Den-Haag

 

Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6081816/1/RIS298534%20Beantwoording%20SV%20Rechter%20Gebiedsverbod%20omstreden%20imam%20Fawaz%20terecht%20opgelegd%20