SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 07-12-2017

Onderwerp: Strakke handhaving wettelijke taaleis in Den Haag!

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht: ‘Nederlands cruciaal bij vinden van werk – Van Ark wil dat gemeenten wet uitvoeren’?1

2. Bent u bekend met de WETTELLIJKE taaleis en bent u er van doordrongen dat deze bewust niet wordt nageleefd door uw collega-wethouder SWWS? Zo ja, wat vindt u daarvan?

3. Hoeveel inwoners van Den Haag ontvangen op dit moment een bijstandsuitkering?

4. Kunt u aangeven hoeveel allochtonen en autochtonen in Den Haag een bijstandsuitkering ontvangen? Indien u voornemens bent om deze vraag weer te beantwoorden met de dooddoener dat dit niet geregistreerd wordt op gemeentelijk niveau: bent u bereid deze registratie per direct op te starten of gaat u stug door met het voeren van uw struisvogelpolitiek?

5. Hoeveel bijstandstrekkers in Den Haag spreken de Nederlandse taal (a) niet en (b) onvoldoende?

6. Hoeveel bijstandsontvangers in Den Haag voldoen niet aan de wettelijke taaleis?

7. Kunt u voor de periode 2013 t/m nu per jaar aangeven hoe vaak de gemeente sancties heeft opgelegd, omdat de bijstandontvanger niet voldeed aan de wettelijke taaleis? Welke sancties betrof het? Graag een cijfermatig overzicht.

8. Hoe groot is het Haagse ‘granieten bestand’, hoeveel van hen beheerst de Nederlandse taal niet of onvoldoende en wat is het aandeel allochtoon/autochtoon?

9. Bent u met de PVV van mening dat het pamperbeleid van wethouder SWWS (w.o. het niet handhaven van de wettelijke taaleis en het veel te royale armoedebeleid) er voor zorgt dat de bijstandspot wordt leeggeroofd door met name niet-westerse profiteurs? Zo ja, bent u
met ons van mening dat er dringend een andere aanpak noodzakelijk is om onze verzorgingsstaat niet failliet te laten gaan door deze profiteurs? Zo neen, waarom niet?

10. Bent u met de PVV van mening dat een ieder die weigert om de Nederlandse taal te leren geen enig recht zou moeten hebben op een bijstandsuitkering en/of iedere andere armoederegeling? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hiertoe ondernemen?

11. Bent u bereid om zo snel als mogelijk alle bijstandsuitkeringen in te trekken van al die lieden in Den Haag die niet aan de wettelijke taaleis voldoen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, waarom heeft u dat niet veel eerder gedaan?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Karen Gerbrands en Willie Dille

 

1 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1401619/nederlands-cruciaal-bij-vinden-van-werk

 

Zie beantwoording schriftelijke vragen:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6140553/1/RIS298614%20Beantwoording%20SV%20Strakke%20handhaving%20wettelijke%20taaleis%20in%20DH